Europos Sąjungoje

Europos Sąjungos teisinė bazė, reguliuojanti biokuro gamybą ir naudojimą:
•    1997 m. Baltoji knyga „Ateities energija. Atsinaujinantieji energijos šaltiniai“ (EB komisijos komunikatas KOM (97) 599 galutinis)
•    2001 m. direktyva 2001/77/EB „Dėl elektros, pagamintos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, skatinimo elektros energijos vidaus rinkoje“
•    2003 m. direktyva 2003/30/EB „Dėl skatinimo naudoti biokurą ir kitą atsinaujinantį kurą transporte“
•    2005 m. Biomasės naudojimo veiksmų planas (KOM (2005) 628 galutinis), EB komisijos komunikatas (KOM (2006) 302 galutinis) dėl miškams skirto ES veiksmų plano
•    2006 m. Žalioji knyga (KOM (2006) 105 galutinis) „Europos Sąjungos tausios, konkurencingos ir saugios energetikos strategija“
•    2007 m. EB komisijos komunikatas (KOM (2006) 848 galutinis) „Atsinaujinančios energijos panaudojimo gairės“
Deklaruojami Europos Sąjungos tikslai 2020 metams:
•    Sumažinti CO2 išmetimus mažiausiai 20 % (galbūt 30 %)
•    20 % sumažinti pirminės energijos vartojimą
•    Atsinaujinančių išteklių dalį padidinti iki 20 %
•    Biokuro dalį padidinti iki 10 %
•    Kogeneracijos dalį iki 2010 m. padidinti iki 18 %

Lietuvoje

Lietuvos standartizacijos departamente yra technikos komitetas LST TK 71 Kietasis biokuras ir kietasis atgautasis kuras, kuris užsiima standartizacija kietojo biokuro srityje.
Biokuro gamybos iš LR kilmės žaliavų vykdomas per Vyriausybės tvirtinamas programas, finansuojamas iš valstybės biudžeto, jo gamintojams bei naudotojams taikomos įstatymų numatytos lengvatos.
Biokuro gamyba prilyginama naujų, aplinkai nekenksmingų technologijų vystymui naudojant AEI. Tokiai veiklai vyriausybės nutarimu gali būti suteikiamas bandomojo projekto statusas.